You are here

Pályázatok

Minden kis nesz

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 16:59
Az online Liget folyóirat MINDEN KIS NESZ címmel hirdet alkotói pályázatot.
Categories: Pályázatok

Civic Europe, Idea Challenge 2021 pályázati felhívás

PAFI - Thu, 18/03/2021 - 16:16
A kiírás fejlesztési célja: Úgy gondoljuk, hogy az állampolgárok társadalmi folyamatokban való részvétele előfeltétele egy befogadó, nyitott és működő polgári demokráciának, amely fogalom sokkal többet jelent egy politikai terméknél. Olyan közösségi fejlesztéseket támogatunk, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy az emberek megértsék, megtanulják és éljenek a társadalmi részvétel kompetenciáival, a párbeszéd eszközével. Különösen olyan - elsősorban vidéki - helyszíneken megvalósuló projekteket szeretnénk támogatni, ahol rosszul működik, vagy hiányos a civil társadalmi infrastruktúra. Nemcsak finanszírozási lehetőséget biztosítunk, hanem együttműködési környezet, amelyben a civil társadalmi szereplők elképzeléseiket fenntartható megoldássá alakíthatják, kezelni képesek a helyi szintű problémákat és a hosszú távú, pozitív változásokat érnek el.
Categories: Pályázatok

Projektvezető

EU Pályázati Portál - Wed, 17/03/2021 - 22:20

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Projekt Műszaki Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Pálya utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Felelős a rá bízott projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt naprakész felügyeletét és irányítását ellátja, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel, együttműködve a VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) által az adott projektben kijelölt projektvezetővel és azok helyetteseivel.
 • Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) részére történő megadásáról. Gondoskodik a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról
 • Gondoskodik a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról
 • Koordinálja és figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások előkészítését, szükség szerint a hatályos jogszabályok szerinti minőségbiztosítási folyamatokat, együttműködve a társosztályokkal, a (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződések összeállítását, azok aláírását nyomon követi
 • Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített, a támogatási kérelemmel, bejelentésekkel összefüggő hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről
 • Gondoskodik a Támogatási szerződések, szerződésmódosítások megfelelő példányszámban történő aláíratásáról és az aláírt példányok megküldéséről az Irányító Hatóság felé
 • Gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról
 • A VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve meghatározza a projekt végleges műszaki tartalmát
 • Koordinálja a projektfejlesztéssel összefüggő személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket, részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen
 • A projekt koordinálása során a VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve nyomon követi, ellenőrzi a szerződések határidőre történő teljesítését, gondoskodik a vállalkozói/megbízotti teljesítések (teljesítési igazolások), jelentések elfogadásáról, a számlák kifizetésre való felterjesztéséről
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ által összeállított projektdokumentáció mellékleteinek (köztük MT, stb.) véglegesítéséről, jóváhagyásáról, aláíratásáról
 • A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi, és egyetértése esetén továbbítja a kifizetési kérelmet összeállító és EPTK rendszeren keresztül benyújtó pénzügyi menedzseri feladatokat ellátó kolléga részére
 • Naprakész módon nyilvántartja a teljes projektdokumentációt
 • A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint az OVF felelősségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában az OVF köteles biztosítani – így a munkakört betöltő is -, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak, a kért információk és adatok megadásra kerüljenek
 • A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a VIZIG felelősségi körébe tartozó tevékenységek, valamint a helyszíni munkálatok ellenőrzése vonatkozásában értesíti az érintett VIZIG-et, nyomon követi az ellenőrzési eljárás folyamatát, ellenőrzi, hogy a vizsgálaton résztvevő kollégák az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával igazolják az ellenőrzésen történő részvételüket
 • Amennyiben intézkedési terv előírására kerül sor, gondoskodik az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról
 • Gondoskodik minden szabálytalansági gyanúval vagy szabálytalansági eljárással kapcsolatos válasz, észrevétel, jogorvoslati kérelem, kifogás határidőben történő megadásáról
 • Korrekció megállapítása esetén gondoskodik a visszafizetéshez szükséges forrás elkülönítéséről
 • A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi
 • Együttműködik a társosztályokkal, köztük folyamatos kapcsolatot tart a projekt pénzügyi osztállyal
 • Felelős a vonatkozó eljárásrendek és jogszabályok betartásáért, ellátja a közvetlen felettes által rábízott feladatokat
 • Ellátja a projektek fenntartási időszakban történő kezelését

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Európai Unió (társ)finanszírozásával, vagy hazai forrásokból megvalósuló projektek kezelésében sze – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közbeszerzési gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook)

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1. D ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22965-0010/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Projektvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtásának módja, rendje: A pályázatot e-mail-en kell eljuttatni a humanpolitika@ovf.hu címre az „OVF projektvezető” jelige feltüntetésével. Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • szakmai tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (amennyiben releváns)
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra “A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Wed, 17/03/2021 - 22:09

Nemzeti Sportközpontok

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Stefánia út 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatai közé tartozik a beruházási, fejlesztési, karbantartási tevékenységekkel kapcsolatos előkészítési (éves beruházási, felújítási és karbantartási tervének kidolgozása), lebonyolítási feladatok ellátása. Kapcsolattartás az intézmény számára műszaki szolgáltatást nyújtó külső vállalkozókkal, szállítókkal, szolgáltatókkal. Kapcsolattartás a létesítményeket használó szövetségekkel, egyesületekkel, gazdasági társaságokkal és egyéb szervezetekkel. Helyszíni kooperációk lebonyolítása, emlékeztetők elkészítése, egyeztetések szervezése, lebonyolítása. Alvállalkozók versenyeztetése, ajánlatok műszaki tartalmának egyeztetése, szerződések megkötése. Hatósági egyeztetések, átadások koordinálása, használatbavételi engedély megkérése, dokumentálása. Továbbá a projekt teljeskörű dokumentálása, pénzügyi nyomonkövetése (pl.: műszaki átadás-átvételi dokumentáció) Az egyes beruházásokhoz szükséges közbeszerzési és tervpályázatok előkészítése és koordinálása (európai uniós forrásból megvalósuló beruházások esetében is).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) NSK Munkaügyi Szabályzata az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, építész-, építészmérnöki vagy műszaki menedzseri végzettség,
 • Projektmenedzserként szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Széles spektrumú műszaki jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Sportlétesítmények kivitelezésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat
 • Kivitelezési, üzemeltetési gyakorlat
 • Tervezői jogosultság/ tervezői szoftverek felhasználói szintű ismerete (ArchiCad, AutoCad stb.)
 • Idegen nyelvismeret (angol, német)

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • Kiváló szervező képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projekt menedzser asszisztens

EU Pályázati Portál - Wed, 17/03/2021 - 22:05

Semmelweis Egyetem
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ügyvivő szakértő (projekt menedzser asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 , Városmajor utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Klinika tudományos projektjeinek lebonyolításában való aktív részvétel, pénzügyi és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó dokumentumok naprakész adminisztrációja, iratkezelés. A projekthez kapcsolódó dokumentumok naprakész adminisztrációja, iratkezelés. A projekthez kapcsolódó dokumentumok, szerződések és jelentések elkészítésében való részvétel. Kommunikáció, rendezvényszervezés, projekttalálkozók, konferenciák szervezése. Kapcsolattartás hallgatókkal: oktatás, vizsgáztatás szervezése, adminisztráció a Neptun programban is. Devizás oktatás elszámolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség,
 • Funkcionális angol nyelvtudás
 • Biztos számítógép-kezelés, irodai szoftverek (Excel, Word, PowerPoint) magas szintű használata
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Strukturális alapokból származó, hazai finanszírozású pályázati rendszer ismerete
 • A területen eltöltött minimum 1-3 éves gyakorlat, projekt lebonyolítási és adminisztrációs tapasztalat
 • Közintézményi adminisztrációs és pénzügyi projekt tapasztalat
 • Pályázati rendszerek ismerete
 • Angol nyelvből középfokú “C” típusú nyelvvizsga
 • Neptun programismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
 • Együttműködési készség,
 • Monotónia tűrés,
 • Rendszerszintű gondolkodás,
 • Feladatok átlátása,
 • Pontos, precíz munkavégzés,
 • Gyakorlatias, logikus szemléletmód,
 • Önálló munkavégzésre való képesség,
 • Proaktivitás,
 • Pénzügyi területen szerzett jártasság, szemléletmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2021. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 27571/GFIVGÜI/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Wed, 17/03/2021 - 13:11

Debreceni Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Ellátandó feladatok:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete,ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Debreceni Tankerületi Központban pályázati jellegű feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 2 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény 82.§ (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató részére a katalin.gyulai@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül, a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Gazdasági ügyintéző (pályázati pénzügyi elszámolás)

EU Pályázati Portál - Wed, 17/03/2021 - 13:06

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet – Budapest
gazdasági osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gazdasági ügyintéző (pályázati pénzügyi elszámolás)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Reáltanoda utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • pályázatokkal, támogatási szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, bevételek és kiadások bizonylatainak kezelése, analitika vezetése, részvétel a pályázati tervezésben,
 • pályázatok költségvetésével, költségelszámolásával kapcsolatban egyeztetések a témavezetőkkel, szükség szerint a támogatókkal, NKFIH-s elszámoltatókkal, ellenőrökkel
 • pályázati pénzügyi elszámolások összeállítása, elektronikus és papíralapú benyújtása (kiemelten az NKFIH EPR és EPTK rendszerek használatával)
 • külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
 • egyéb szokásos irodai adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • pályázati elszámolási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • EPR és/vagy EPTK rendszerek használatában szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • CT-EcoSTAT gazdálkodási ügyviteli rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű megbízhatóság, precizitás, problémamegoldó képessség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • költségvetési intézményben pénzügyi vagy számviteli területen szerzett gyakorlat,
 • államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű szakmai önéletrajz
 • rövid motivációs levél
 • végzettséget, képesítést tanúsító okiratok egyszerű fénymásolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggésben kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kökényesi László nyújt, a +36 1 483-8340 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kökényesi László részére a kokenyesi.laszlo@renyi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.renyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Megnyílt a regisztráció a Magyar Falu Program kisbolt támogatására

Pályázati Hírek - Tue, 16/03/2021 - 12:34

 

Elindult a regisztráció a falusi kisboltok támogatására a Magyar Falu Program keretében. A program más elemeihez képest nem pályázni kell, hanem szintén digitálisan és egyszerű módon, de egyedi kérelem benyújtásával jelentkezhetnek az érdeklődő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy szövetkezetek.

Categories: Pályázatok

Akár 75 millió forintos támogatás társasházak fűtéskorszerűsítésére!

Pályázati Hírek - Tue, 16/03/2021 - 12:27

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által biztosított forrásból indul pályázat a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódva, amely a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások fűtéskorszerűsítését támogatja akár 75 millió forint vissza nem térítendő támogatással.  

Categories: Pályázatok

Pályázatelőkészítő projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Thu, 11/03/2021 - 08:05

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázatkezelési Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatelőkészítő projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 1 – 2022. december 31 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.

Ellátandó feladatok:

Hazai és Európai Uniós projektekkel kapcsolatos ügyintézés (különösen LIFE és ERFA pályázatok). Pályázat előkészítése, kapcsolattartás, egyeztetés a megfelelő hatóságokkal, szervezetekkel, közreműködő partnerekkel. A pályázatok aktív nyomonkövetése, az adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása. A projektekkel kapcsolatos beszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása. Pénzügyi előrejelzések, elszámolások, lehívások ügyintézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és Európai Uniós projektekkel kapcsolatos ügyintézés (LIFE, ERFA)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, gazdasági vagy pénzügyi egyetemi/főiskolai végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Projektvezetésben és/vagy adminisztrációjában vagy pályázatok írásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jó problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség, precizitás, stressztűrő-képesség, megbízhatóság, felelősségvállalás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Projektmenedzseri

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szöllősi Szabolcs nyújt, a +36-30-776-0770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/68-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázatelőkészítő projektmenedzser. VAGY
 • Elektronikus úton Szöllősi Szabolcs osztályvezető részére a titkarsag@knp.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Szöllősi Szabolcs osztályvezető, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Az igazgatóság honlapján: www.knp.hu – 2021. március 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati pénzügyi ügyintéző

EU Pályázati Portál - Thu, 11/03/2021 - 08:00

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Gépjárműtechnológia Tanszék

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi ügyintéző (2021/037)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kutatási projektek végrehajtásához szükséges beszerzési és pénzügyi koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó előírások, szerződések, jogszabályok és útmutatók előírásainak figyelembevételével. A projekt(ek) megvalósításával összefüggő pénzügyi bizonylatok összeállítása, a pályázati kiírásban és támogatási szerződésben meghatározott kritériumoknak megfelelően.. Kifizetési kérelmek, pénzügyi elszámolások megfelelő tartalmú elkészítése, összeállítása. A projektet érintő külső ellenőrzésekben való részvétel. Napi kommunikáció a projektekben résztvevő munkatársakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakirányú végzettség,
 • Hasonló munkakörben szerzett korábbi tapasztalat
 • Magas szintű MS Office ismeretek
 • Pályázati rendszerek (EPTK) felhasználó színű ismeret
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi számviteli szakképesítés
 • Felsőfokú szakképesítés
 • Projektmegvalósításban szerzett tapasztalat
 • GINOP pályázati elszámolásban szerzett tapasztalat
 • Angol nyelv legalább középfokú ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, gyors és precíz munkavégzés,
 • Együttműködő, nyitott, pozitív személyiség,
 • Proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás ,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,
 • Nagyfokú rugalmasság,
 • Felelősségtudat,
 • Határozottság,
 • Minőségi munkavégzésre való törekvés,
 • Csapatban való munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a BME Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • www.kozlekedes.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatokat elektronikusan továbbá Katzenbach Ágnes részére az agnes.katzenbach@auto.bme.hu e-mail címre, illetve a titkarsag@gjt.bme.hu e-mail címre is eljuttatni. Jelentkezéskor a munkakört és az azonosítószámot szíveskedjen feltüntetni. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján jelentősen eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - VP kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Pályázati Hírek - Thu, 11/03/2021 - 00:14

Hamarosan megjelenik a VP kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatás pályázat, melynek keretében 40-50%, maximum 500 M Ft támogatás igényelhető majd ültetvények telepítésére, öntözés kiépítésére, gépek beszerzésére.  A pályázatokat május 24-től lehet benyújtani!

Categories: Pályázatok

15 millió forint díjazású női vállalkozókat segítő program indult

Pályázati Hírek - Tue, 09/03/2021 - 12:25

Nőnapon indult útjára az MFB csoporthoz tartozó Hiventures Startupher programja, amely a női vállalkozók felkarolását és támogatását tűzte ki célul.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Támogatás önkormányzatok részére kompok, révek fejlesztésére

Pályázati Hírek - Tue, 09/03/2021 - 12:24

Megjelent az Innovációs és Technológiai Minisztérium önkormányzati pályázata kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására, a pályázat keretösszege 390 millió Ft, melynek kimerüléséig lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Egyházi tulajdonban lévő temetők fejlesztése a Magyar Falu Programban

Pályázati Hírek - Mon, 08/03/2021 - 22:27

A Magyar Falu Program keretében új pályázat jelent meg, amely lehetőséget biztosít az 5000 fős, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára fenntartásukban és tulajdonukban álló temetők infrastrukturális fejlesztésére

Categories: Pályázatok

ÚJ - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése a Magyar Falu Programban

Pályázati Hírek - Mon, 08/03/2021 - 21:57

Megjelent az idei év következő önkormányzati felhívása a Magyar Falu Program keretében, amely lehetőséget biztosít az 5000 fős, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő önkormányzatok számára fenntartásukban és tulajdonukban álló temetők infrastrukturális fejlesztésére. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Óvodai és közterületi játszóterek fejlesztése a Magyar Falu Programban

Pályázati Hírek - Mon, 08/03/2021 - 21:54

 

A Magyar Falu Program keretében megjelent az óvodai és közterületi játszóterek felújítását, fejlesztését támogató felhívás.  5000 fő alatti települések önkormányzatai pályázhatnak a támogatásra. 

Categories: Pályázatok

Projektasszisztens – műszaki ügyintéző

EU Pályázati Portál - Mon, 08/03/2021 - 13:19

                Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektasszisztens – műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakmai kapcsolattartás a projektmenedzsment tagjaival; kapcsolattartás a projektben résztvevő szervezetekkel, személyekkel; részvétel a projektmenedzsment-feladatok bonyolításában; segítségnyújtás a projekt végrehajtásának menedzselésében, koordinálásában, projekt folyamatos figyelemmel kísérése; a projekt megvalósulásának szakmai szempontból való elősegítése, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szerződések érvényesülésének ellenőrzése; a projekttel kapcsolatos emlékeztetők megírása, iratrendezés, általános irodai adminisztráció, táblázatok, egyéb írott anyagok, levelek elkészítése, szövegszerkesztés, táblázatok készítése, statisztikák kidolgozása, adatbázisok, nyilvántartások kezelése; levelezéssel, iktatással kapcsolatos feladatok ellátása; a projekt végrehajtásának aktuális állapotát tartalmazó projektdosszié vezetése; közreműködés a beszámolók, prezentációs anyagok összeállításában, a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátásában és az eszközbeszerzésben; a projektmenedzser és a projektmenedzsment munkájának segítése; értekezletek, találkozók, megbeszélések szervezése/összehangolása; közreműködés az árajánlatkérők, szerződések, teljesítésigazolások, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, továbbá a projekt előrehaladási jelentések, illetve a közreműködő szervezet által kért egyéb dokumentumok elkészítésében és értékelésében; közreműködés az arra jogosított szervek ellenőrzéseinek eredményes lebonyolításában. Továbbá a Letenyei Közös Önkormányzathoz tartozó 4 településen településüzemeltetési feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai, valamint Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelkezési az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, műszaki, gazdasági végzettség;vagy gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés, projektmenedzser végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • projektmenedzsmenti gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • projektasszisztensi gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített fényképes szakmai önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, vagy az elektronikusan benyújott igényről szóló visszaigazolás.
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hámori Nóra jegyző nyújt, a 06/93/544-981 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/914/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projektasszisztens – műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Hámori Nóra részére a jegyzo@letenye.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal titkárság, Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és kinevezésről a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.letenye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Categories: Pályázatok

Pályázati referens

EU Pályázati Portál - Mon, 08/03/2021 - 13:14

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Pályázati Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó beszerzésekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos projektszintű adminisztrációs feladatok ellátása. A projekt pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése. Együttműködés és kapcsolattartás a támogató szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, gazdasági szakképesítés,
 • legalább 2 év pénzügyi-számviteli /pályázati területen szerzett tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • SAP pénzügyi moduljának vagy egyéb pénzügyi-számviteli rendszernek ismerete
 • közvetlen EU-s hazai pályázatok elkészítésében és megvalósításával való jártasság
 • legalább 2 év költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködés,
 • elemzési készség,
 • precizitás,
 • problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et igazoló okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik. Az interjúk során a szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - Megjelentek a Falusi Civil Alap pályázatai!

Pályázati Hírek - Mon, 08/03/2021 - 12:22

Megjelentek a Falusi Civil Alap pályázatai, melynek keretében 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet akár 6 millió Ft-os támogatásra. 

Categories: Pályázatok

Pages