You are here

Határon túli magyar portálok összesített hírei

2019. július 18., csütörtök

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Thu, 18/07/2019 - 00:00
Névnap Frigyes – német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.

Kamill – latin eredetű; jelentése: nemesi születésű fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgált. Idézet

„Sokszor elmondták már, hogy nem könnyű látni annak az értékét, ami állandóan a szemünk előtt van. A távolság és a vágy kellenek hozzá.”

Selma Lagerlöf

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Eöri Pordán Gusztáv (Nagybereg, 1843 – Újpest, 1887. július 18.) Színész. Apja, E. Gergely mérnök volt Beregszászban. Iskoláit Sárospatakon kezdte, onnan Nagykőrösre ment. Színészi pályára lépett. 1863-ban a Nemzeti Színházban vendégszerepelt, amelynek nemsokára tagja lett, szerelmes hős szerepeket játszott. 1875-től a Budapesti Népszínházban lépett fel, minden műfajban sikereket aratva.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Duray Miklós, felvidéki író, geológus, politikus (1945) a szlovák parlament tagja, számos kitüntetés tulajdonosa.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

 

KERESD A MÁSIKBAN A LEGJOBBAT!

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van.” (2Korinthus 4:7)

Az egyik legnagyobb vita, amit a Szentírásban feljegyeztek, minden idők legsikeresebb missziói csapatának két tagja között zajlott le: Pál és Barnabás között. Mi volt a vita tárgya? János Márk. Barnabás magával akarta őt vinni következő missziós útjukra, Pál viszont nem. Miért? Mert Pál nem vette jó néven, hogy János Márk szünetet akart tartani, hogy a családjával lehessen. (Néha előfordul, hogy a szenvedélyes, céltudatos emberek nem látják tisztán a dolgokat!) Később azonban Pálnak megváltozott a véleménye, és átgondolva a helyzetet, ezt írta: „Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott… Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban” (2Timóteus 4: 10-11). Három fontos tanulság van ebben: 1) Mindenki megérdemel egy második lehetőséget. Elvégre Isten folyton új lehetőséget ad nekünk. Nos, előfordulhat, hogy csalódás ér, ha nagylelkű vagy valakivel, de ezt a kockázatot vállalnod kell, ha Krisztushoz akarsz hasonlítani. 2) Nem mindenki kapta ugyanazt az elhívást. Előfordulhat, hogy az, akinek a viselkedése zavar, nem arra kapott elhívást, amire te, vagy elhívása egyszerűen más módszerekre szól. Saját érdeklődési körödet sose tedd szereteted, elfogadásod és együttműködésed feltételévé. 3) Ne a legrosszabbat, hanem mindig a legjobbat keresd a másik emberben! A Bibliában azt olvassuk, hogy kincsünk cserépedényekben van (ld. 2Korinthus 4:7). Ez azt jelenti, hogy mindenkiben, akivel találkozol, van valamilyen „kincs”, még ha törékeny, földi cserépedényben van is az. Azt is jelenti, hogy kötelességünk a másikban ezt a kincset keresni és értékelni. Az emberek, ha érzik, hogy értékelik őket, általában igyekeznek felnőni az elvárásaikhoz.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Hedvig királynő

1374-ben Magyarországon született, Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atyja, Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia, Vilmos hitvesének szánták. A házasságkötés szertartását a négy éves Hedvig és a nyolc éves Vilmos között 1378. június 15-én Haimburgban Demeter bíboros, ostrzyhomiai érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben.

Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atyja, Nagy Lajos Vilmossal együtt a magyar trónra szánta, de a király halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek az idősebb leányt, Máriát ültették a magyar trónra, Hedviget pedig a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én, védőszentjének, Sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázta meg Bodzanta gnieznói érsek. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal.

A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Wawel várába. A Hamburgban megkötött házasság ugyanis nem kívánt újabb házasságkötést, csupán meg kellett volna a jegyeseknek erősíteniük a korábban kötött házassági szerződést. A lengyelek azonban fölfedezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból.

Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár teste-lelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, s három nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. A Habsburgok, kiknek reményei ezzel szertefoszlottak, hamis híreket kezdtek terjeszteni Vilmos és Hedvig korábbi együttéléséről. Hedvig a Wawel katedrálisában a papság és Bodzanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. VI. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet, nemcsak a lengyelektől kapott jelentés alapján, hanem legátusa, Maffiolo Lampugnano érsek által is, akit csak ezért küldött 1386-ban Lengyelországba. Később Bonaventura padovai bíboros is vizsgálatot folytatott. A pápa, meggyőződvén Vilmos vádjainak alaptalanságáról (miután Vilmos meg se jelent Rómában a kánoni tárgyaláson, melyet ő kezdeményezett), 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságáról, melynek érvényességéhez nem fér kétség. VI. Orbán szívélyes kapcsolatot tartott fenn később is a királyi párral, utóda, IX. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn.

Hedvig tevékenyen részt vett az állam életében, s mindent megtett az ország nagyságának és hatalmának biztosítása érdekében. Tevékenysége nem korlátozódott a szokásos királynői tevékenységre: egyszerű és tiszta életvitele (melyet nem könnyen rendelt alá a kor szokásainak és eszméinek), vele született értelmessége és széles körű műveltsége révén sok emlékezetes dolgot művelt rövid élete folyamán. Mindenekelőtt elérte azt, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni: a pogány Litvániát a kereszthez vezette. Mint Litvánia Istentől vezetett apostola gondoskodott megfelelő személyek kiműveléséről, kik értették a megkeresztelt nép nyelvét, lelkületét, adottságait és jellemét: Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára.

Sokat fáradozott az elszakadt Ruténia megtérítéséért is. Tudván, hogy a ruténok ragaszkodnak a keleti nyelvhez, fölismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket az egyháznak, ha meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaik használatát. Ezért a szláv bencésekhez fordult és kérte, nyissanak Krakkóban novíciátust. Rómában elérte, hogy a pápa engedélyezze a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását. IX. Bonifác 1399. január 11-én adta meg az engedélyt.

Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat, és ápolta betegeiket. Sokat próbálkozott a parasztság nyomorának enyhítésével.

Szentség hírében halt meg. Nem a Wawel-katedrális kriptájába temették el, mint a többi királyokat, hanem a főoltár alá, azzal a meggyőződéssel, hogy csak kis ideig marad ott, addig, míg föl nem emelik az oltár dicsőségébe. Már 1426-ban megalakította Wojciech Jastrzembiec gnieznói érsek az első bizottságot, melynek feladata Hedvig életszentségének kivizsgálása volt. Föltételezhető, hogy az eljárás akkor szakadt félbe, amikor Jagelló Kázmér 1454-ben feleségül vette Habsburg Albrecht leányát, Erzsébetet, akinek nagyatyja Vilmos herceg testvére volt. Erzsébettel és kíséretével a Wawelben otthont kapott a Hedvig iránti ellenszenv is.

A boldoggáavatási eljárás több évszázadig tartó megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. Bizonyítja ezt az ikonográfia, hiszen a lengyel szentek és boldogok között őt is ábrázolták. Pótolhatatlan veszteséget jelent e szempontból a waweli Szent Kereszt-szárnyasoltár pusztulása, melynek képeit csak egy 1670-es leírásból ismerjük. Az oltárszekrény külső oldalán négy alak volt látható: Sziléziai Hedvig, Boldog Kinga, Szent Brigitta és Boldog Hedvig a következő aláírással: ,,Boldog Hedvig királynő, Jagelló László hitvese, meghalt 1399-ben”. A képen Hedvig a feszület előtt térdelt királyi ruhában, feje körül glóriával.

A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Czestochowában tartott ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig – vagy ahogy a lengyelek mondják: Jadwiga – boldoggá avatását. Az eljárást 1950-ben fölújították. II. János Pál pápa 1997. június 8-án avatta szentté Krakkóban.

bacskaplebania.hu

BL: Sutjeska - Slovan Bratislava 1:1 (0:0), tizenegyesekkel: 3:2

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 22:59
Gólszerzők: Šofranac, ill. Šporar. Holman kezdőként lépett pályára, de lecserélték. Az Európa Ligában a koszovói Feronikeli lesz a szlovák bajnok ellenfele.

BL: Ludogorec - Ferencváros 2:3 (1:2)

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 21:22
Kettős győzelemmel jutott tovább a magyar bajnok, a következő körben a máltai Valletta FC lesz az ellenfele. Gólszerzők: Terziev, Heister (ög) ill. Kharatin, Škvarka, Tokmac, kiállítva: Moti (Ludogorec).

Az elhízott gyermekeknél nagyobb a szklerózis multiplex kockázata

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 19:45
Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.

Az ukrán alkotmánybíróság szerint nem szabályellenes az oktatási törvény

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 19:25

2019. július 16-án kiadott N10-p/2019. számú határozatában Ukrajna Alkotmánybírósága kimondta, hogy a 2017. szeptember 5-én elfogadott Ukrajna törvénye az oktatásról (Закон України «Про освіту») nem ellentétes az alkotmánnyal, tehát a jogszabály továbbra is hatályban marad.

Az Alkotmánybíróság döntése reakció volt 48 ukrajnai parlamenti képviselő még 2018. október 6-án benyújtott beadványára, melyben a képviselők azon álláspontjukat fejtették ki, hogy az oktatási kerettörvény nem egyeztethető össze Ukrajna Alkotmányának számos cikkelyével. Az alkotmányossági beadvány szerzői szerint a jelentős nemzetközi botrányt kavart oktatási törvény részben vagy egészében nem felel meg az alkotmány 6., 8., 9., 10., 11. 19., 22., 24., 53., 83. és 92. cikkelyének, illetőleg az idézett cikkelyek egyes részeinek és bekezdéseinek, s erre való hivatkozással kérték az alkotmánybíróságtól a jogszabály hatályon kívül helyezését.

Az ellenzéki parlamenti képviselők beadványából bennünket elsősorban azok az érvek érdekelnek, melyek az oktatási törvény 7. cikkelyére, azaz az oktatás nyelvét szabályozó részére vonatkoznak, és melyek – a beadvány készítőinek véleménye szerint – nem egyeztethetők össze az alkotmány 10., 22. és 53. cikkelyével. A kárpátaljai magyar nemzeti közösség szakértői szintén hasonlóan érveltek az oktatási törvény 7. cikkelyének alkotmányellenességét hangsúlyozva.

Ukrajna Alkotmánybíróságának megfellebbezhetetlen és hatályos határozata azonban abból indul ki, hogy Ukrajna egyetlen államnyelve az ukrán, melynek használata az állami és közszférában, illetve a társadalmi életben kötelező, beleértve az oktatást is. A legfőbb bírói testület álláspontja szerint az oktatási törvény és annak 7. cikkelye egyensúlyt teremt az államnyelv védelme és az őshonos népek, valamint a nemzeti kisebbségek nyelveinek támogatása között azáltal, hogy lehetővé teszi az államnyelven való tanulást, az államnyelv tantárgyként való tanulását, s ezzel együtt azt is, hogy az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek képviselői tanulhatják anyanyelvüket, továbbá – az oktatás bizonyos szintjein – anyanyelvükön tanulhatnak. Az alkotmánybírák az államnyelv elsajátítását a teljes értékű társadalmi integráció egyik feltételeként határozzák meg.

Az alkotmánybírósági határozat sajátos jogértelmezése szerint az, hogy mindenkinek azonos joga az államnyelven tanulni, az állampolgárok jogegyenlőségét szolgálja. A bírák véleménye szerint az oktatási törvény és annak 7. cikkelye nem jelent jogszűkítést.

Kifejezetten érdekes az alkotmánybíróság által kiadott dokumentumnak az a része, amely megállapítja, hogy az oktatási törvény elfogadása során a Legfelsőbb Tanács képviselői nem sértették meg a vonatkozó alkotmányossági normákat, és ezért procedurális okokból sem állapítható meg az oktatási törvény alkotmányellenessége.

Mindez azért figyelemre méltó, mert az ukrajnai jogrendszerben két olyan eset is ismert, amikor Ukrajna Alkotmánybírósága épp arra hivatkozva semmisített meg (helyezett hatályon kívül) törvényeket, mert a parlament vétett az elfogadás jogrendje ellen. Az egyik, az ukrán alkotmánybíróság által formai okok miatt hatályon kívül helyezett jogszabály a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának ratifikálásáról hozott 1999-es törvényt, a másik pedig a kisebbségi nyelvek beszélői számára széles jogokat biztosító 2012-es nyelvtörvény volt. Az 1999-es jogszabályt 2000-ben, a 2012-es nyelvtörvényt pedig 2018-ban épp arra hivatkozva helyezte hatályon kívül a taláros testület, mert elfogadásuk során sérül a jogrend. Érdekes, hogy mindkét említett törvény, melyeket megsemmisített az alkotmánybíróság, a kisebbségi nyelvek védelmét szolgálta.

Háborús tömegsírt tártak fel Bosznia-Hercegovinában

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 19:25
Feltehetőleg hat ember maradványait találták meg egy háborús tömegsír feltárásakor a kelet-boszniai Visegradon - közölte értesülését az N1 regionális hírtelevízió szerdán.

Zűrzavar a Donald Trump megjegyzéseit elítélő demokraták körében

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 19:18
Zűrzavar uralkodott el a Donald Trump megjegyzéseit elítélő demokraták körében - majd az egész képviselőházban - kedden, amikor szavaztak a Donald Trump Twitteren közzétett megjegyzéseit elítélő határozatról. Elemzők szerint Trump durva stílusa akár politikai számításból is fakadhat.

Letették a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola sporttermének alapkövét

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 19:15

Az ünnepélyes eseményre július 17-én került sor. Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke üdvözölte az egybegyűlteket.

Homoki Gabriella, a tanintézmény igazgatója nyitóbeszédében elmondta, hogy egy régi álom első lépése válik ma valóra az alapkőletétellel. Az iskola sajnos nem rendelkezik sportteremmel. A gyerekek rossz idő esetén egy osztályteremben tornáznak, jó időjárási körülmények között az iskola udvarán lévő sportpályát használják. Kiemelte, hogy a sportterem nem csupán az iskola növendékeinek fizikai fejlődését fogja szolgálni, hanem a környék lakosságának is szolgálatára áll majd. Köszönetét fejezte ki a támogatásért, melyet nem csak a jelen, de a jövő nemzedéke is élvezni fog.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke köszöntőbeszédében elmondta, hogy örömmel áll ezen a történelmi múltú helyen, melynek épülete báró Perényi Zsigmond vértanúról kapta nevét. Köszönetét fejezte ki az iskola vezetőségének, hogy fenntartják az intézményt. Kiemelte, hogy az alapkőletétel egy nagyon fontos esemény, mert a tanintézményben tanuló gyermekek megfelelő fizikai fejlődéséhez elengedhetetlenül szükség van egy tornateremre.

Szomorúan konstatálta a tényt, hogy hétfőn az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség aktivistáinál fegyveres rendőrök házkutatást tartottak:

– A rendkívüli nyomás, ami ránk nehezedik, csak azt bizonyítja, hogy nem tudunk európai útra lépni, nem tudunk normális választásokat tartani, nem tudjuk kellőképpen megvédeni egymást, pedig abban versengünk, ki tud, ki akar többet tenni ezért a közösségért. Az európai unióhoz való csatlakozási szándék az európai jogállamisághoz való csatlakozás szándékát is jelenti, azt, hogy a választás az nem háború, nem vetélkedés. Reményeink szerint ehhez előbb-utóbb el fogunk jutni. Mi továbbra is szeretnénk normálisan viselkedni, továbbra is megmutatni azt, hogy a kárpátaljai magyarság a javát akarja egész Kárpátaljának nemzetiségtől függetlenül, és azt szeretnénk, ha a mi kapcsolataink erősödnének, s ez pedig javát szolgálná a vidéknek – mondta.

Beszédében üdvözölte Milovánt Sándort, aki 1956-ban börtönben ült a magyar szabadságért. A KMKSZ tiszteletbeli elnöke az elsők között volt, akik támogatták, hogy ebben az épületben, ahol egykoron egy gyár volt, létrejöjjön a magyar iskola.

Az esemény további részében az egyházak képviselői köszöntötték a jelenlévőket.

Az ünnepi beszédeket követően Brenzovics László, Homoki Gabriella, valamint Milován Sándor egy kapszulát tettek le az intézmény fontos adataival, majd ráhelyezték az alapkövet.

Bocskor Zita
Kárpátalja.ma

Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 19:03

Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik.

A magas genetikai kockázattal rendelkezőknél és egészségtelen szokásokkal élőknél háromszor nagyobb eséllyel alakul ki demencia, mint azoknál, akiknél alacsony a genetikai kockázat, de egészséges életmódot folytatnak. Viszont a genetikai tényezőktől függetlenül a megfelelő étrend, a testedzés, a mérsékelt alkoholbevitel és a dohányzás mellőzése jelentős mértékben csökkentik a demencia kialakulásának esélyét – közölték kutatók a Journal of the American Medical Association című szaklapban megjelent tanulmányukban.

Senki sem garantálhatja, hogy el lehet kerülni ezt a szörnyű betegséget, de az egészséges életmóddal csökkenteni lehet a kialakulás kockázatát – mondta John Haaga, az öregedéssel foglalkozó amerikai intézet (NIA) kutatója. A kutatás eredményeit az Alzheimer Szervezet Los Angeles-i nemzetközi konferenciáján tárgyalták meg.

Ötvenmillió demenciás

Világszerte mintegy 50 millió ember szenved demenciában, melynek leggyakoribb formája az Alzheimer-kór. A genetikai hajlam és az életmód jelentősen hozzájárul több betegség kialakulásához is, de a kutatók számára csak nemrég váltak elérhetők olyan eszközök és információk, amelyek révén nagyobb kutatásokat végezhetnek annak kiderítésére, mely tényezők számítanak.

Elzbieta Kuzma, az Exeteri Orvosi Egyetem kutatója és munkatársai a brit Biobank adatbankot használva mintegy 200 ezer, 60 éves vagy annál idősebb személynél vizsgálták a demenciára utaló jeleket vagy a kór tüneteit. A genetikai kockázat alapján magas, közepes és alacsony rizikójú csoportba osztották őket. Csoportokat hoztak létre az életmód alapján is.

A vizsgálat nyolcadik éve után a magas genetikai kockázatúak és egészségtelen életmódot folytatók 1,8 százalékánál fejlődött ki demencia, míg az egészségesen élők és alacsony genetikai kockázatúaknak csupán a 0,6 százalékánál. A magas genetikai kockázatúak körében az egészséges életmódot folytatók 1 százalékánál, az egészségtelen életmódot folytatóknak viszont 2 százalékánál alakult ki demencia.

Európai ősök

A kutatók kiemelték: csak európai ősökkel rendelkezőknél fellépő mutációkról voltak információik, így nem ismeretes, hogy az eredmények etnikai és faji csoportokra is érvényesek-e. Az eredmények bátorítást jelenthetnek azok számára, akik attól tartanak, hogy önmagában a genetikai mutáció befolyásolja sorsukat. Az Alzheimerhez köthető mutációk kevesebb mint öt százalékánál garantált, hogy kialakul a betegség.

Ez azt jelenti, hogy a mutációk 95 százalékánál az életmóddal jelentős változást érhető el – fogalmazott Rudy Tanzi, a Massachusettsi Kórház genetikusa.

Az egészséges életmód áll az új demenciamegelőzési irányelvekben, melyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idén februárban adott ki.

A nők között több az Alzheimer-kóros, mint a férfiak között

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 18:55
Több az Alzheimer-kóros a nők között, mint a férfiak között. Az okok feltárásában új kutatások hoztak eredményt - adta hírül a BBC News szerdán.

Galántai vásár: A Honismereti Múzeum is különleges programokkal készül

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 18:35
A 35. galántai vásárra (augusztus 8-10.) a Galántai Honismereti Múzeum is különleges programokkal készül. A különféle gyerekprogramok mellett a rendezvény része lesz egy panelkiállítás is.

Putyin Donyeck és Luhanszk megye összes lakosára kiterjesztette a könnyített orosz honosítás lehetőségét

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 18:27

A délkelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megye összes lakosára – vagyis az ukrán kormányerők által ellenőrzött területen élőkre is – kiterjeszttette az orosz állampolgárság könnyített megszerzésére vonatkozó rendeletének hatályát szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Putyinnak az orosz állampolgárság könnyített megadását engedélyező, április 24-én kiadott rendelete eredetileg a Donyec-medencének csak a szakadárok által felügyelt részének lakóira vonatkozott. A könnyített honosítás lehetőségét később kiterjesztette a Krímet és Szevasztopolt a félsziget Ukrajnától történt orosz elcsatolása, 2014. március 18. előtt elhagyó ukrán állampolgárokra és hontalan személyekre, továbbá azok gyerekeire is.

Az orosz elnök április végén azt hangoztatta, hogy Oroszország nemcsak a szakadár “népköztársaságok”, hanem egész Ukrajna lakói számára kész megkönnyíteni az orosz állampolgárság megszerzését. A gyakorlatot az ukrán belügyminisztérium törvénytelennek minősítette, az EU pedig júniusban közölte, hogy nem fogja elismerni a könnyített honosított eljárás keretében kiadott orosz útleveleket.

A szakadár régiók lakosai június 14-én kezdték el átvenni az orosz személyi okmányokat Oroszországban.

Az orosz ellenzéki Dozsgy televízió honlapján a kijevi védelmi minisztérium adataira hivatkozva szerdán azt közölte, hogy Luhanszk megyében a városok nagy többsége, Donyeck megyében pedig valamivel több, mint a fele áll az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt.

Tragédia: Kötél nélkül zuhant le egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában

Bumm.sk (Szlovákia/Felvidék) - Wed, 17/07/2019 - 18:15
A Magas-Tátra egyik legnehezebb hegymászófeladatának teljesítése közben lezuhant és életét vesztette hétfőn hajnalban egy magyar hegymászó - írja az Index.

Veszített erejéből az AIDS elleni globális küzdelem

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 18:12

Veszített erejéből az AIDS elleni küzdelem – figyelmeztetett kedden az ENSZ, hozzátéve: bár vannak országok, amelyek nagy előrelépéseket tettek e téren, “aggasztó mértékű növekedéseket” jegyeztek fel 2010 óta a HIV-fertőzések számával kapcsolatban az olyan térségekben, mint Kelet-Európa, Közép-Ázsia, az arab országok vagy Latin-Amerika.

A világon jelenleg csaknem 38 millió HIV-fertőzött él, és mindössze kétharmaduk jut hozzá antiretrovirális kezeléshez – áll az ENSZ AIDS-ellenes programjának (UNAIDS) legutóbbi éves globális, 2018-ig aktualizált adatokat tartalmazó jelentésében, amelyet kedden mutattak be a Dél-afrikai Köztársaságban.

Az ENSZ becslései szerint 2018-ban 1,7 millió ember fertőződött meg HIV-vírussal, és mintegy 770 ezren haltak bele AIDS-szel kapcsolatos betegségekbe. A 2018-as HIV-fertőzésekre vonatkozó adatok 16 százalékos csökkenést mutatnak a 2010-es mutatókhoz képest.

Ugyanebben az időszakban az AIDS-hez köthető halálesetek aránya 33 százalékkal csökkent, valamint sikerült elérni, hogy a HIV-vírussal fertőzött várandós nők 82 százaléka kezeléshez jusson – ez utóbbi mértéke mintegy 90 százalékos növekedést jelent 2010-hez képest–, aminek következtében 41 százalékkal csökkent a fertőzött gyerekek aránya.

Az ENSZ-program azonban különös aggodalommal figyeli a fertőzések számának növekedésével kapcsolatban 2010 óta készített feljegyzéseket a világ több részén. Ezek szerint Kelet-Európában és Közép-Ázsiában 29 százalékkal, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 10 százalékkal, és Latin-Amerikában 7 százalékkal nőtt a HIV-fertőzöttek aránya.

Az UNAIDS szerint a HIV-fertőzések és az AIDS-szel kapcsolatos halálesetek globális számának csökkenését leginkább az – a betegség által a világon a leginkább sújtott – Afrika déli és keleti részén tett erőfeszítések segítik elő.

Az olyan országokban, mint például a Dél-afrikai Köztársaságban – amely egyike az AIDS által leginkább sújtottaknak – az újabb fertőzések és az azokhoz köthető halálesetek mértékét mintegy 40 százalékkal sikerült csökkenteni az elmúlt nyolc évben.

A világszervezet szakértői ezenkívül sajnálkozásuknak adtak hangot a betegség elleni küzdelem finanszírozásának csökkentésével kapcsolatban a 2018-as év folyamán.

Putyin együttműködési készségét fejezte ki az Európai Bizottság új elnökének

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 17:23

Együttműködési készségét fejezte Vlagyimir Putyin orosz elnök abban az üdvözlő táviratban, amelyet szerdán megválasztása alkalmából küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság újonnan megválasztott elnökének.

A Kreml sajtószolgálata szerint Putyin kifejezte meggyőződését, hogy az új uniós elnök gazdag politikai tapasztalata és nemzetközi tekintélye hozzájárul az Európai Bizottság konstruktív munkájához, és “egyúttal elősegíti az EU és az Oroszország közötti egyenrangú és kölcsönösen előnyös partnerség helyreállítását is”. Megerősítette, hogy Moszkva kész a konstruktív párbeszédre az unióval a politikai, gazdasági és humanitárius napirend aktuális kérdéseiről.

Putyin egyébként kedden telefonon köszöntötte fel Angela Merkel német kancellárt 65. születésnapja alkalmából. Korábban az orosz elnök tegeződő, személyes hangvételű táviratban méltatta a német kormányfő vezetőként bizonyított politikai képességeit és a kettőjük között kialakult viszonyt, amely “lehetővé teszi bármilyen, még a legbonyolultabb kérdések őszinte megvitatását is”. Egyben kifejezte hajlandóságát a párbeszéd és az együttműködés folytatására.

A hajhullás leggyakoribb okai

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 17:00

Átlagosan napi 60-100 hajszál elvesztését tekinthetjük normálisnak. Ha ennél nagyobb mértékű a hajhullás, esetleg nem nő vissza a haj, vagy kopasz foltok jelennek meg, akkor érdemes szakemberrel kivizsgáltatni magunkat.

A hajhullás komoly esztétikai kihívást jelent, amely erősen csökkentheti az érintettek önbizalmát. Másrészt bizonyos esetekben éppen ez a tünet hívhatja fel a figyelmet arra, hogy valami nem működik optimálisan a szervezetünkben, tehát semmiféleképpen sem szabad félvállról venni a problémát. A trichológus, vagyis a hajgyógyász az a szakember, aki az okok kiderítésében és magában a kezelésben egyaránt segítséget nyújthat, továbbá betegség gyanúja esetén el tudja irányítani a pácienst a megfelelő szakorvoshoz.

A 8+1 leggyakoribb ok a hajhullás hátterében

  • Hormonális változások például a szülést vagy a menopauza időszakát követően. Ilyenkor gyakori jelenség a hajszálak elvékonyodása, ezért a korábbi dús haj tömege jelentősen csökkenhet.
  • Bizonyos betegségek, például pajzsmirigyproblémák, nőgyógyászati panaszok, hormonális betegségek.
  • Hajvesztés gyógyszer mellékhatásként is jelentkezhet.
  • Meghúzódhatnak a hátterében a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, akár fog- vagy ínygyulladás. Ilyenkor hasznos lehet a góckutatás.
  • Helytelen hajápolási szokások: túl gyakori, gyengébb minőségű termékkel végzett hajfestés, hajvasalás, a haj túl szoros és gyakori összefogása.
  • Vitamin- és ásványi anyag hiány, akár egy intenzív fogyókúra miatt.
  • A fejbőrt érintő gombás fertőzés is nagyfokú hajvesztéssel járhat.
  • Kezeletlen stressz.

+1 Demodex atkák jelenléte
“Amennyiben minden más kizárható, és a vizsgálat során is arra jutunk, hogy az atkák jelenlétének tudható be a hajhullás, úgy ennek megfelelően kell megkezdeni a kezelést. Ha a hajhulláson túl a korábban egészséges haj elveszti a fényét, töredezetté válik, viszketni kezd, korpás, érzékeny lesz, esetleg gyulladásos foltokat is felfedezünk, rendszerint kiderül, hogy mindez az atkáknak köszönhető” – mondta el Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus, trichológus.

A szakember hozzátette, hogy az atkák jelenléte többféle problémával is összefüggésbe hozható. A Demodex atkák egy csoportja, a Demodex brevis az arcbőrön, a faggyúmirigyekben telepszik meg, az ott található hámsejtekből, faggyúváladékból és a felszaporodott, nemkívánatos anyagcseretermékekből táplálkozik. Nem ritka, hogy pattanásosságot, sőt rosaceát okoznak ezek az apró élősködők. Az atkák másik csoportja a Demodex folliculorum, amely a szőrtüszőkben él, elszaporodva pedig fokozott hajhullást, a fejbőr viszketését, hámlását, érzékenységét, gyulladását, a fejbőr pici pattanásait és a hajszerkezet romlását idézheti elő. Jó hír, hogy meg lehet szabadulni az atkáktól és ezáltal a kellemetlen tünetektől is, de ennek feltétele a gondos, kúraszerű kezelés otthon és a kozmetikai szalonban is.

A NATO-főtitkári tisztséget töltheti be ősztől Mircea Geoana

Kolozsvári Rádió (Románia/Erdély) - Wed, 17/07/2019 - 15:53
A hírt az Észak-Atlanti Katonai Szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg  jelentette be röviddel ezelőtt a Twitteren. Sajtóhírek szerint a tisztségről szóló tárgyalások már hónapok óta zajlanak, Mircea Geona kinevezését Klaus Iohannis államfő és Viorica Dancila miniszterelnök is támogatta. (DIGI24)...

Szilágyi Péter: a fiatalok a magyarság jövőjének zálogai a Kárpát-medencében

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 15:27

A fiatalok a magyarság jövőjének zálogai a Felvidéken és az egész Kárpát-medencében – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényének, a Gombaszögi Nyári Tábornak a megnyitóján kedden.

Szilágyi Péter nyitóbeszédében rámutatott: a nyári táborok és szabadegyetemek szerte a Kárpát-medencében azért is fontosak, mert lehetőséget biztosítanak arra, hogy “közös ügyeinkről tudjunk beszélni.”

Kiemelte: a Gombaszögi Nyári Tábor a magyar-magyar és a magyar-szlovák párbeszédre egyaránt lehetőséget biztosít. Utóbbi kapcsán rámutatott: “van bőven miről beszélni” , majd konkrét példákat felhozva az állampolgársági törvényt, a nyelvtörvényt és a kétnyelvűség ügyét említette.

A miniszteri biztos a tábor szervezőinek és a velük együttműködő szervezeteknek a munkáját nemzetmegtartó tevékenységként jellemezte, majd azt mondta: a tábor a felvidéki magyarság és a Kárpát-medencei magyarság találkozópontja is lehet, továbbá olyan fórumként működhet, ahol a többségi nemzettel folyó párbeszédre is lehetőség nyílik.

Szilágyi Péter hozzátette: Magyarország kormánya már 2010-ben nyilvánvalóvá tette, hogy nem határokban, hanem nemzetben gondolkozik, s azóta azon cél mentén tevékenykedik, hogy szorosabbra fonja a Kárpát-medencei magyarságot összekötő hálót.

Beszédében Szilágyi Péter kitért a felvidéki magyarság előtt álló kihívásokra, és utalt a jövő évben esedékes parlamenti választásokra is. Leszögezte: fontos lesz megmutatni, hogy van ereje a felvidéki magyarságnak, hogy képes az összefogásra, és vissza tud kerülni a pozsonyi törvényhozásba.

Az ünnepélyes megnyitón Bárdos Gyula, a felvidéki magyarság legnagyobb közéleti-kulturális szervezetének, a Csemadoknak az elnöke megköszönte a magyar kormány által a tábor szervezőinek és a felvidéki magyarságnak nyújtott támogatást, ugyanakkor leszögezte: vannak olyan lépések, amelyeket senki nem tehet meg a felvidéki magyarság helyett, és ilyen a közösségszervezés, illetve a hatékony összefogás megteremtése is. Hozzátette: biztos benne, hogy a felvidéki magyarság lesz annyira erős és okos, hogy visszanyerje az erejét, és így megkerülhetetlenné válik, mert csak így kerülhet ki jelenlegi helyzetéből.

Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője beszédében visszatekintett a tábor körül az elmúlt egy évben folytatott munkára, és szólt a magyarországi segítséggel megvalósított fejlesztésekről is, illetve köszönetet mondott a társszervezőknek. A tábor szerepéről azt mondta: az is céljuk, hogy odaállítsák a fiatalokat a közéleti, konzervatív témák mellé.

A Beregvidéki Magyar Folklór és Népi Hagyományőrző Egyesület köszönetnyilvánítása

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) - Wed, 17/07/2019 - 15:00

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Magyar Kormánynak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőjének, illetve a Csoóri Sándor Alapnak a Beregvidéki Magyar Folklór és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrző tánccsoportjainak támogatásáért, amelynek köszönhetően szatmári-, viski, – nagydobronyi- és mezőségi népviseleti ruhákkal bővült a tánccsoportok ruhatára, illetve technikai eszközöket vásárolhattunk,melyek nagyban hozzájárulnak a szervezet és a tánccsoportok működéséhez! Hálásan köszönjük a támogatást!

Beregvidéki Magyar Folklór és Népi Hagyományőrző Egyesület

Nem csoda, hogy mindenki meg akarta hódítani 

Kolozsvári Rádió (Románia/Erdély) - Wed, 17/07/2019 - 14:27
Viszonylag hozzánk közel fekszik Európa egyik kedvenc nyaralóhelye, Horvátország ékköve, Dalmácia. Igazi mediterrán életérzés, napfény, kristálytiszta tenger, kopár hegyek, fenséges ízek. Legendás városokat is meglátogathatunk, amelyek minden köve történelem. Idegenvezetőnk Deák Árpád, utazásszervez...

Pages