Vous êtes ici

EU Pályázati Portál

S'abonner à flux EU Pályázati Portál
EU Pályázati Portál
Mis à jour : il y a 3 semaines 23 heures

Két új gyógyító eljárást vezet be a Korányi

ven, 09/07/2021 - 14:38

A projekt során németországi tanulmányutak és eszközbeszerzések mellett a nemzetközi együttműködés tapasztalatai alapján 2 új, fejlett gyógyító eljárás (ECMO, MWA) bevezetése történik az intézetben.

A Regensburgi partnerintézmény gyakorlati tapasztalataira épít a projekt keretében az OKPI-ban bevezetni tervezett 2 új, fejlett gyógyító eljárás: az extrakorporális membránoxigenizáció (ECMO), és a mikrohullámú tumorabláció (MWA).

A németországi partnernél a légzési elégteleneségben szenvedők intenzív osztályos ECMO kezelése, a betegek ECMO transzportja világszínvonalon zajlik. Az intézmény a mikrohullámú tumorablációval kapcsolatban több éves szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a tüdődaganatok, valamint a máj- mellékvese- csont- és egyéb lágyrész-daganatok kezelésében.

A projekt keretében a projekt célcsoportját képező OKPI munkatársai 11 alkalommal terveznek kiutazni a német partnerintézménybe. A tanulmányutak célja az intézetben fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó 2 új, fejlett gyógyító eljárás szakmai, infrastrukturális eszközparkjának megismerése, a terápiás lehetőségek gyakorlati megismerése, az ellátás során alkalmazott újszerű jó gyakorlatok, módszerek azonosítása, megismerése és adaptációja a hazai ellátási viszonyokra. A hazai bevezetéshez elengedhetetlen az ellátásszervezéshez kapcsolódó kérdéskörök számbavétele, a hazai bevezetést elősegítő szakmai javaslatok megismerése.

A Széchenyi 2020 program „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” című, EFOP-5.2.6-20 számú pályázati kiírásán 100%-os támogatást elnyert, 296 914 209 forint összköltségvetésű fejlesztés 2021. március 21-én indult és várhatóan 2022. december 31-én zárul.

Catégories: Pályázatok

Új típusú, környezetbarát technológiát fejlesztett az Izotóp Intézet

mer, 07/07/2021 - 15:37

Az Izotóp Intézet Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Kft. többek között radioaktív sugárforrások és egyéb, radioaktív izotópot tartalmazó gyógyászati termékek gyártásával, kutatásával, fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik. A vállalkozás Sugártechnika üzletágának fő profilja a sugárforrások, besugárzó berendezések gyártása, továbbá technológiai módszerek fejlesztése a radioaktív hulladékok újrahasznosítására.

A KFI projekt keretében a lejárt szolgálati idejű, nagy aktivitású, környezeti szempontból a por formában jelenlévő, vízben jól oldodó cézium miatt veszélyes Cs-137 hulladék újrafelhasználását valósították meg, kidolgozva a cézium mátrixhoz (kerámiához) való kötésének technológiáját. A mátrixhoz kötött cézium nem oldódik vízben, a környezetbarát technológia alapanyagaként pedig a már hulladékként tartott régi források szolgálnak alapul. Az új technológiával gyártott zárt sugárforrások nemzetközi piacon értékesíthető források. A technológia alkalmazásával csökkenthető a temetésre szánt radioaktív hulladékok mennyisége.

A fejlesztés eredményeként létrejött egy komplett gyártórendszer (forrófülke sor) új típusú, kerámiához kötött Cs-137 sugárforrások előállítására, az új típusú Cs-137 sugárforrás prototípusa, valamint egy komplett gyártástechnológiai leírás új típusú Cs-137 sugárforrások előállítására és a gyártórendszer üzemeltetésére.

A projekt keretében két K+F-álláshellyel bővült az Izotóp Intézet Kft. kutatói létszáma.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, „VÁLLALATI KFI_16” pályázati kiírásán 141 855 878 Ft állami támogatást elnyert, 328 024 327 Ft összköltségvetésű projekt 2017. július 28-án indult és 2020. november 30-án zárult.

Catégories: Pályázatok

Közbeszerzési-jogi referens

mar, 06/07/2021 - 12:11

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési-jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2023. január 27-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A KÖZOP/IKOP keretében biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi vagy jogi szempontú ún. folyamatba épített utólagos ellenőrzések ellátása. Közreműködés a közbeszerzési jogorvoslati eljárás kezdeményezésében. Tájékoztatók, állásfoglalások, illetve egyéb írásos anyagok összeállítása. Jogszabályváltozások nyomon követése. Közreműködés a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában. Szakmai anyagok véleményezése. Részvétel szakmai egyeztetéseken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az európai uniós fejlesztési források felhasználásában részt vevő intézményrendszer, a támogatások felhasználásának, rendjének és a kapcsolódó szabályozási környezet ismerete
 • Közbeszerzés területén szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási tapasztalat
 • Angol nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség,
 • Precíz, önálló munkavégzés,
 • Proaktivitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata
 • Nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján
 • Magyar nyelvű motivációs levél (maximum egy oldal terjedelemben)
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2018. évi CXXV. tv. 82. § (2) bekezdése alapján, vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul önéletrajzának a toborzási adatbázisba történő felvételéhez, és a későbbiekben történő felhasználásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferecskó Martina nyújt, a 06 (1) 795-2819 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton palyazat@itm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, hiányosan beküldött pályázati anyagot nem tekintjük érvényes pályázatnak. A személyes meghallgatásra behívottak közül, a kiválasztási eljárást lefolytató és a meghallgatáson jelenlévő személyek közösen döntenek a foglalkoztatott személyéről. Kérjük, az önéletrajzon bérigény megjelölését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a https://www.kormany.hu/download/a/5d/d1000/AT_SZF_%C3%A1ll%C3%A1shirdet%C3%A9sek.pdf#!DocumentBrowse oldalon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Projekt szakreferens

mar, 06/07/2021 - 12:00

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Beszerzés Előkészítő és Projekt Főosztályán

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projekt szakreferens (I/B)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Ellátandó feladatok:

 • projektek végrehajtása során a költségek, a beszerzések, a számlázások és kifizetések tervezése, követése, eltérések és problémák jelzése és vizsgálata; projektekhez kapcsolódó pénzügyi adminisztrátori feladatok ellátása;
 • uniós támogatással kapcsolatos kifizetési igénylések összeállításának támogatása;
 • Támogatási Szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos adminisztráció támogatása;
 • a projektekkel összefüggő rendszeres és egyedi pénzügyi beszámolók, jelentések adatszolgáltatások elkészítése;
 • projektek költségvetésének tervezésében való közreműködés;
 • papíralapú és elektronikus projektdokumentáció kezelése;
 • Egységes Pályázati Felület (EPTK) használata (szerződéses, költségvetési és egyéb projektadatok felvitele, ellenőrzése, módosítása);
 • projektirodai munka támogatása;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény, valamint a NAV Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • felsőfokú műszaki, jogi vagy gazdasági végzettség,
 • legalább 2 éves gyakorlat uniós finanszírozású projektek végrehajtásának pénzügyi és dokumentációs támogatásában,
 • számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (táblázatkezelés, kimutatások készítése, keresések, szűrések és képletek alkalmazása, szövegszerkesztés, körlevél szerkesztés, nagy terjedelmű dokumentumok szerkesztése, egységesítése),
 • előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik),
 • a NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik),
 • a NAV Szj. törvény 89. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés,
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, ami a pályázat benyújtásának nem feltétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • központi hivatalok uniós finanszírozású projektjeinél vagy uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos irányító és közreműködő szervezeteknél szerzett tapasztalat,
 • projektmenedzsment képzés, projektmenedzsment módszertanok ismerete,
 • projektirodai gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • pontos, határidő-érzékeny munkavégzés,
 • magas együttműködési- és kommunikációs készség,
 • kitartás, terhelhetőség,
 • a kiadományozott szabályozók munkavégzése során történő megfelelő alkalmazása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         fényképes önéletrajz (a NAV Szj. tv. 9. számú melléklete szerinti adatkörrel);
 • •         iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata;
 • •         rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait;
 • •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a NAV általi kezeléséhez hozzájárul;
 • •         külön nyilatkozat, amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárást követően a NAV a benyújtástól számított 12 hónapig vagy a nyilatkozat visszavonásáig megőrizze, majd az őrzési idő lejártát vagy a nyilatkozat visszavonását követően megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Novák-Soós Zsuzsanna főosztályvezető nyújt, a +36-1/428-5345 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Humánpolitikai Főosztály részére 2021. július 16-án 16.00 óráig max. 3 MB terjedelemben (tárgy: BEP pályázat) megjelöléssel a ki.hfo_palyazat@nav.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nav.gov.hu – 2021. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. A betöltendő munkakörbe történő kinevezés adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban történik. A NAV adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://nav.gov.hu/ internetes oldalon az álláspályázatok rovatnál.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Projektmenedzser

mar, 06/07/2021 - 11:51

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Ellátandó feladatok:

 • Felhívások kialakításában szakmai közreműködés, támogatási kérelmek tartalmi értékelésében való közreműködés, döntés előkészítés, a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, a támogatási kérelmek formai, szakmai és pénzügyi szempontból történő ellenőrzése, valamint a támogatási szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata.
 • A támogatási szerződések módosításához szükséges intézkedések megtétele, módosítási kérelmek szakmai előkészítése, szükség esetén egyeztetéseken való részvétel, az egyeztetés utáni dokumentálás felügyelete, ellenőrzése.
 • Projektmegvalósítás-zárási és a zárást követő fenntartási feladatok ellátása
 • Szakmai állásfoglalás adás kifogáskezelés, szabálytalanságkezelés, helyszíni ellenőrzés esetén felmerült kérdésekben, közreműködés jogorvoslatok, követeléskezelés során keletkező kérdések megválaszolásában, kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések, beszámolók és közbeszerzési eljárások műszaki-szakmai ellenőrzésében.
 • Kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás.
 • EUPR, EMIR rendszer használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár és az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában projektmenedzseri feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Kit. 1. melléklet I. pontja értelmében. Az egyéb juttatások megállapítása a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • pénzügyi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • angol, német vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete, valamint
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint.).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat,
 • informatikai érdeklődés, informatikai ellenőrzésben szerzett tapasztalat,
 • EMIR, FAIR, EUPR rendszerek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján
 • Motivációs levél,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Miniszterelnöki Kabinetiroda Személyügyi Főosztálya részére a allaspalyazat@mk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagot határidőben és hiánytalanul benyújtó, a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek megfelelően kiválasztott pályázók szakmai és személyes rátermettségük felmérését célzó személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban mellékelt nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulnak, pályázati anyaguk a pályázat eredményességétől függetlenül egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül az MK kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha a pályázó nem járul hozzá, pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Projekt referens

mar, 06/07/2021 - 11:46

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Szombathely
Beruházási Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projekt referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és uniós pályázatok előkészítésében, összeállításában, projektek megvalósításában való részvétel. Közreműködés az előrehaladási jelentések, változás bejelentések elkészítésében. Közreműködés a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében. Közreműködés a projektekhez kapcsolódó nyilvánossági feladatok előkészítésében, megvalósításában. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Aktualizált nyilvántartások vezetése, naprakészen tartása. Adatszolgáltatás a felettes intézmények részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Kommunikációképes angol v. német nyelvtudás
 • Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Elvárt kompetenciák:
  • Jó kommunikációs készség
  • Kezdeményezőkészség
  • Önálló, precíz munkavégzés
  • Terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hazai, valamint határon átnyúló projektek előkészítésében és megvalósításában szerzett tapasztalat
 • Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél. Magyar és angol/német nyelvű szakmai önéletrajz. Képesítést tanúsító, nyelvtudást igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány megkérése, bemutatása (90 napnál nem régebbi).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bócz Brigitta Noémi részére a bocz.brigitta@nyuduvizig.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nyuduvizig.hu – 2021. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII. 13.) a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu honlapon szerezhet. A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján megtalálható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati projektmenedzser

mar, 06/07/2021 - 11:43

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 20. Gazdasági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Zalakaros város, Zalamerenye község projektjeinek kezelése,
 • Pályázati projektek koordinációs feladatainak ellátása, a projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése;
 • A pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása;
 • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé;
 • A projektben résztvevő munkatársak feladatainak koordinálása;
 • Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, alvállalkozókkal, bizonyos esetekben külső projektmenedzsment céggel;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett alábbi szakképzettség valamelyike: közszolgálati, jogi, gazdasági szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés
 • EU-s pályázatok projektmenedzsmentjében vagy pályázati adminisztrációjában szerzett min. 1 éves tapasztalat
 • Önállóság, felelősségvállalás, kiváló menedzsment készségek
 • Precizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére
 • Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pénzügyi végzettség, pénzügyi téren szerzett szakmai tapasztalat,
 • az ellátandó feladatok területén szerzett gyakorlat
 • angol nyelvtudás
 • saját személygépjármű
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok másolata
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 85-86. §) vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/1879-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati projektmenedzser.
 • Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról a jegyző dönt. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati referens

mar, 06/07/2021 - 11:09

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az európai uniós és hazai pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati eljárásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, támogatási kérelmek elkészítése, benyújtása. Elszámolások, fenntartási jelentések elkészítése. kapcsolattartás külső pályázatírókkal, közreműködés a közbeszerzési munkák elvégzésében. Egyéb adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatíró munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve a pályázatban közreműködők pályázatba való betekintéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Attila polgármester nyújt, a 56/568-455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő , Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSP/3438/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.cserkeszolo.hu – 2021. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

mer, 30/06/2021 - 10:03

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal, Pályázati Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • bejövő/kimenő számlák, szerződések adminisztrálása,
 • részvétel a pályázati adatszolgáltatások, kimutatások készítésében,
 • digitális archiválás
 • irodai postai küldemények kezelése
 • a számlákhoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása,
 • egyéb irodai adminisztratív feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, pénzügy-számviteli szakképesítés vagy közgazdasági érettségi,
 • MS Excel program felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, / Egyetem, pénzügy-számviteli és/vagy gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség,
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • precíz, pontos, önálló munkavégzés,
 • jó csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Nagy Zsolt, hivatalvezető részére a gh@btk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

mer, 30/06/2021 - 09:58

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az európai uniós és hazai pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati eljárásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás külső pályázatírókkal, közreműködés a közbeszerzések lebonyolításában. Pályázatok készítése, a kapcsolódó költségterv készítése. Kapcsolattartás külső szervekkel, adatszolgáltatás a pályázatok benyújtásához, pályázatfigyelés, pályázati adatbázis vezetése, a támogatási szerződések és módosításainak készítése. Adatszolgáltatások teljesítése, az Önkormányzat által kezelt kiemelt pályázati projektek nyomon követése, teljesítések végrehajtásának szervezése, és a megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének biztosítása, ellenőrzése, koordinálása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján, a projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Pályázatírásban vagy ehhez kapcsolódó munkakörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§, továbbá a 87.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11097-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.balmazujvaros.hu – 2021. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Projekt koordinátori ügyintéző

jeu, 10/06/2021 - 14:02

Érdi Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt koordinátori ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alispán utca 8/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Érdi Tankerületi Központ SZMSZ-ében megjelölt pályázati tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása, koordinálása: a pályázatok előkészítése, összeállítása, közreműködés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, már elnyert pályázatok esetén a pénzügyi folyamatok menedzselése, a megvalósítás folyamatának koordinálása, egyeztetés az intézménnyel, illetve a támogató szervezettel, pályázat előrehaladásának nyomonkövetése, pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, a lezárult, pályázat utógondozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 117. § (6),(8) bekezdése vagy a 166.§(4) bekezdése szerint )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázati referensként szerzett szakmai tapasztalat
 • pénzügyi, számviteli, könyvelői ismeretek
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • közoktatás-vezetői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, és a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez – a pályázati eljárással összefüggésben
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a kormánytisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Gábor szakmai vezető nyújt, a 06/23/795214 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Rigó Katalin tankerületi igazgató részére a erd@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező érvényes pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázó alkalmazásáról a személyes meghallgatást követően az Érdi Tankerületi Központ igazgatója dönt. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

jeu, 10/06/2021 - 13:52

Debreceni Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Ellátandó feladatok:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Debreceni Tankerületi Központban pályázati jellegű feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Legalább 2 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény 82.§ (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató részére a katalin.gyulai@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül, a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati referens

jeu, 10/06/2021 - 13:43

Testnevelési Egyetem
Pályázati és Projektiroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ügyvivő szakértő, pályázati rerferens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatok előkészítésében, menedzsmentjében és megvalósításában történő részvétel. Pályázatok teljes körű adminisztrációjának ellátása. Pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A pályázatok támogatási szerződései megkötésének és módosításának előkészítése és támogatása. Egyeztetés a pályázatok megvalósításával kapcsolatos humán-, jogi és pénzügyi ügyekben az Egyetem érintett szervezeti egységeivel. A pályázatok időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése, valamint a benyújtási folyamatainak támogatása. A projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. Támogatóval történő egyeztetés a hiánypótlások ügyében. Pályázatok pénzügyi előrehaladásának nyomon követése. A pályázatok teljes körű nyilvántartásának vezetése. Rendszeres adatszolgáltatás biztosítása a pályázatokkal kapcsolatos státuszokról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi vagy gazdálkodási területen szerzett végzettség vagy mérlegképes könyvelői képesítés.
 • Pályázati előkészítési, végrehajtási és pénzügyi elszámolási tapasztalat.
 • Pályázatok írásában és megvalósításában szerzett tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Közalkalmazotti jogviszony a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelv középfokú ismerete.
 • Közvetlen EU-s hazai pályázatok elkészítésében és megvalósításában való jártasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. HR Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HR/465/2021 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő, pályázati referens.  VAGY
 • Elektronikus úton HR Iroda részére a humanpolitika@tf.hu E-mail címen keresztül. VAGY
 • Személyesen: HR Iroda, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • tf.hu – 2021. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Testnevelési Egyetem a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján 2021. augusztus 1. naptól közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott nem állami egyetem.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Megjelentek a Kreatív Európa elsõ 2021-es pályázatai

mer, 09/06/2021 - 20:35

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) meghirdette az új Kreatív Európa program keretében a Kultúra és a Szektorközi ág 2021-es első pályázatait.

Európai együttműködési projektek (COOP)

Kis együttműködési projektek (COOP1)
Pályázati felhívás
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 7., 17:00

Közepes együttműködési projektek (COOP2)
Pályázati felhívás
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 7., 17:00

Nagy együttműködési projektek (COOP3)
Pályázati felhívás
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 7., 17:00

Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai (NET)
Pályázati felhívás
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 26., 17:00

Pán-európai kulturális szervezetek (PECE)
Pályázati felhívás
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 26., 17:00

Kreatív innovációs laborok (INNOVLAB)
Pályázati felhívás
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 5., 17:00

Tudnivalók a pályázás menetéről

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a Funding & Tender Opportunities Portal felületén történik. A pályázás menetéről ITT található bővebb információ.

Forrás: Kreatív Európa

Catégories: Pályázatok

Közbeszerzési ügyintéző

sam, 29/05/2021 - 17:20

Klebelsberg Központ
Közbeszerzési Főosztályán

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátására szóló

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 1. mellékletének 57. § (1)-(3) bekezdésében foglalt közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

A vonatkozó jogszabályok és a Klebelsberg Központ saját eljárásrendje szerinti beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a dokumentációk és műszaki leírások elkészítése. A központosított közbeszerzési felületek önálló kezelése (DKÜ, KEF, NKOH, BVOP), a felületekre feltöltendő nyilatkozatok és dokumentumok előkészítése. A beszerzési eljárások tervezésével, előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátása, az eljárások során keletkezett dokumentumok megfelelő kezelése és megőrzése. A Központ érintett szervezeti egységeivel együttműködés a közbeszerzési eljárások, illetve a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások előkészítésében. A megindítani kívánt közbeszerzési eljárások tekintetében a szükséges dokumentumok összegyűjtése, megküldése a külső közbeszerzőnek, folyamatos kapcsolattartás a közbeszerzést végző szakértővel. A Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó tankerületi központok tekintetében a beszerzéssel, közbeszerzéssel összefüggő feladatok tekintetében szakmai iránymutatás nyújtása. Projekt Főosztállyal együttműködve az európai uniós programok és támogatási szerződések végrehajtásával kapcsolatos beszerzés feladatok ellátásában történő részvétel. A beszerzésekről, közbeszerzésekről adatszolgáltatások elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Közbeszerzési Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó közbeszerzési feladatok ügyintézői ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, /főiskola (felsőfokú iskolai végzettség),
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi szintű jogász vagy egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb szakképzettség vagy egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • terhelhetőség,
 • megbízhatóság,
 • felelősségtudat,
 • kezdeményezőkészség,
 • jó problémamegoldó készség,
 • önálló, pontos és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél bruttó fizetési igény megjelölésével;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • kiválasztása esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi, Igazgatási és Személyügyi Főosztály Személyügyi Osztálya részére a palyazat@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati projektmenedzser

sam, 29/05/2021 - 17:16

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 20. Gazdasági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Zalakaros Város, Zalamerenye községek projektjeinek kezelése • Pályázati projektek koordinációs feladatainak ellátása, a projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése; • A pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé; • A projektben résztvevő munkatársak feladatainak koordinálása; • Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, alvállalkozókkal, bizonyos esetekben külső projektmenedzsment céggel;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett alaábbi szakképzettség valamelyike:közszolgálati, jogi, gazdasági szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés
 • Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel.
 • EU-s pályázatok projektmenedzsmentjében vagy pályázati adminisztrációjában szerzett min. 1-3 éves tapasztalat
 • Önállóság, felelősségvállalás, kiváló menedzsment készségek
 • Precizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi végzettség, pénzügyi téren szerzett szakmai tapasztalat,
 • az ellátandó feladatok területén szerzett gyakorlat
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
 • angol nyelvtudás
 • saját személygépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 85-86. §) vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/1879-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati projektmenedzser.
 • Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról a jegyző dönt. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

GINOP Plusz-1.2.1-21

sam, 29/05/2021 - 17:16

2021. január 1-től az új uniós fejlesztési ciklusban a már jól ismert GINOP pályázatok helyét átvette a GINOP Plusz. A 2021-2027-es pályázati ciklus első fecskéje már meg is jelent, ez a GINOP Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú, “A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás.

Pályázni olyan KKV-k tudnak, melyek rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel és az előző lezárt üzleti évben az átlagos statisztikai létszámuk minimum 3 fő volt.

Feltétel továbbá a magyarországi, Budapesten kívüli telephely.

Támogatást eszköz-, hardver- és szoftverbeszerzésre, technológiafejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, tanácsadási- és képzési szolgáltatás igénybevételére, üzleti felhőszolgáltatás igénybevételére, valamint megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására lehet igényelni.

A projekt összköltségét az előző lezárt üzleti év (2020!) átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg (9 főig 11 Millió Ft/fő, 10-49 fő között 5 Millió Ft/fő, 50-249 fő között 3 Millió Ft/fő), a támogatási intenzitás pedig a benyújtási szakasztól és a területi elhelyezkedéstől függően 45-70%.

Tervezett benyújtás: A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges: 2021. június 28. – 2021. július 5., 2021. szeptember 27. – 2021. október 4., 2022. január 10. – 2022. január 17., 2022. április 11. – 2022. április 20.

Bővebben a pályázatról itt.

Catégories: Pályázatok

Pályázatkezelési referens

sam, 29/05/2021 - 08:54

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság      

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

Ellátandó feladatok:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai/pénzügyi megvalósulásának nyomon követése tekintetében; – nyilvántartó rendszerek naprakész vezetése (EUPR); – a benyújtott támogatási kérelmek érkeztetése, befogadása, a megadott szempontok alapján teljességi és jogosultsági ellenőrzése; – a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel, támogatási okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatok ellátása (formai követelmények teljesítésének ellenőrzése, és ezzel kapcsolatos feladatok szervezése; a szerződéstervezetek ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata; a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, egyeztetés más szakmai egységekkel) – a támogatási szerződések módosításához, változás-bejelentésekhez szükséges intézkedések elvégzése; – szakmai beszámolók dokumentum alapú ellenőrzése a felhívás, támogatási szerződés és az Irányító Hatóság által kiadott utasítások előírásainak megfelelően és az azoknak való összhang tekintetében; – adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához; – feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; – a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok /támogatási kérelmek kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért; – a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; – részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem vagy főiskolai végzettség, vagy szakközépiskolai/gimnáziumi érettségi és a feladatkörhöz kapcsolódó szakmai tevékenységnek megfelelő szakmai gyakorlat;
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office és kiemelten az Excel gyakorlati ismerete);
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség;
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • jó rendszerező képesség, együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levél,
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó Rita irodavezető nyújt, a +36-20-351-7228-as vagy +36-32/620-838 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allaspalyazat.salgotarjan@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár Honlapja – 2021. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a NÓGHR/102-1/2021. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését: „pályázatkezelési referens”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pályázati referens

sam, 29/05/2021 - 08:50

Balatonfüredi Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

Ellátandó feladatok:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása. Az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Precíz, pontos munkavégzés
 • Felelősségtudat, önállóság
 • Megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Uniós és hazai pályázatok lebonyolításában – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Erasmus+ projektekben való jártasság – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó készség
 • Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
 • Motivációs levél.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint a benyújtott pályázati anyagot a bírálatban résztvevő személyek megismerhetik.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről.
 • 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 84. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domán Lívia főosztályvezető nyújt, a +36/30/731-2220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/HR/400-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Elektronikus úton Domán Lívia főosztályvezető részére a livia.doman@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Közbeszerzés-ellenőrzési referens

lun, 17/05/2021 - 10:31

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Módszertani és Szabályozási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzés-ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. június 12-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pályázatkezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos közbeszerzés-jogi szempontú ellenőrzési feladatok ellátása. Az államtitkárság feladataihoz kapcsolódó beszerzések előkészítése, teljesülésük nyomon követése, koordinációja. Az uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződések kedvezményezettjei által lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások közbeszerzés-jogi szempontú utóellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése, továbbá az ehhez kötődő adminisztratív és koordinációs tevékenységek ellátása. Írásbeli vélemény készítése a kedvezményezettek és a nyertes ajánlattevők között létrejött szerződések módosítását megelőzően, illetve azt követően (utóellenőrzés) a módosítás jogszerűségéről, megalapozottságáról. Együttműködés a szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú utóellenőrzés folyamatos közbeszerzés-jogi minőségbiztosításában a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és eljárásrendek szerint. Állásfoglalás készítése a pályázatkezelés, valamint a projektmegvalósítás során felmerülő közbeszerzés – jogi kérdésekben, szakmai együttműködésben más szervezeti egységekkel. A szabályozókban előírt nyilvántartások vezetése az ott meghatározott tartalommal, illetőleg közvetlen felettese utasítására jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások készítése a meghatározott tartalommal és rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Közbeszerzési referens képzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább fél év közbeszerzési területen szerzett tapasztalat,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogász végzettség,
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Középfokú nyelvvizsga,
 • EMIR, EUPR rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Ügyfélorientált szemléletmód,,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,,
 • Együttműködési készség, csapatmunka, nagy munkabírás,
 • Önálló, hatékony munkavégzés, precizitás, felelősségtudat,
 • Kezdeményezőkészség, jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Evelin nyújt, a + 36 1 896 5439 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/kozbeszerzes-ellenorzesi-referens-939 oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezés feltétele a hiánytalan pályázati anyag beadása, valamint a követelményeknek való megfelelés. Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Catégories: Pályázatok

Pages