You are here

Magyarország és a CSDP kézikönyv

Türke András István - Besenyő János - Wagner Péter (szerk.)
MAGYARORSZÁG ÉS A CSDP
Magyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában

Hungary & CSDP Handbook - ENGLISH ABSTRACTS

Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH)
Zrínyi Kiadó
2016

MEGRENDELÉS :
- a Budapest Kerepesi út 29/B objektum, V. épületében lévő kiadói Terjesztési részlegnél (vezetője: Győr Edina) 55%-os kedvezménnyel vásárolható az adott könyv, azaz 3000 Ft-os áron;
- megrendelhető az előző pontban említett kedvezményes áron a HM Zrínyi NKft. webáruházánál

A kötet létrehozásában közreműködött:
Europa Varietas Intézet CERPESC kutatóműhelye - www.pesc.eu

Tartalomjegyzék

Előszó
9

Magyarország részvétele az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájában : intézményes és jogszabályi háttér
Türke András István 11

Az Európai Unió katonai válságkezelő tevékenysége
Nagy Zsolt 27

Az Európai Unió polgári válságkezelési képességei
Tóthi Gábor 43

Az Európai Unió katonai képességfejlesztési folyamata
Horváth Katalin 55

Képzés és tréning a közös biztonság- és védelempolitikában
Gazdag Ferenc 69

Az Európai Unió rendőri válságkezelési műveletei a Balkánon
Less Ferenc 79

Magyarország részvétele az Európai Unió balkáni műveleteiben
Vogel Dávid 98

Az Európai Unió bővítésének biztonságpolitikai aspektusai
Remek Éva 109

Az Európai Unió válságkezelési műveletei Kelet-Európában
Rácz András 127

Az Európai Unió és Afrika kapcsolatrendszerének áttekintése
Türke András István 138

Az Európai Unió afrikai hadműveletei
Marsai Viktor 153

Magyarország részvétele az Európai Unió afrikai műveleteiben
Besenyő János 171

Az Európai Unió mediterrán politikája
Molnár Anna 185

Az Európai Unió és Közel-Kelet
Kalmár Zoltán 203

Az Európai Unió iraki és afganisztáni missziói
Wagner Péter 217

A transzatlanti biztonsági kapcsolatok
Magyarics Tamás 229

Az Európai Unió terrorizmus elleni stratégiája
Kiss Álmos Péter 245

Európai energiapolitika
Szénási Endre 263

Az Európai Unió fejlesztéspolitikája mint a biztonságpolitika alakításának eszköze
Csiki Tamás - Tálas Péter 279

Az Európai Unió védelempolitikájának távlatai
Csiki Tamás 297

ELŐSZÓ

Magyarország több mint 1100 éves történelme során – bár változó formációkban és területtel – de meghatározó részben szárazföldi hatalom volt, az évszázadok során ezért elsősorban a kontinentális Európa történetébe kapcsolódott be szervesebben. Az ország politikai vezetésének gondolkodása azonban már a 19. század végén azt eredményezte, hogy katonáink az országtól távolabb eső térségekben, a béke érdekében teljesítsenek katonai szolgálatot. 2004-es uniós csatlakozásunk óta napjainkban immár 27 uniós tagállammal együttműködve törekszünk arra, hogy az Európai Unió ne csak „gazdasági óriásként”, hanem jelentős aktoraként jelenhessen meg a világpolitika színterein.
A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének gondozásában megjelen Magyarország és a CSDP címet viselő kézikönyv szerkesztői, illetve a népes – szám szerint 20 fős – szerzőgárda nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy összegyűjtse, feldolgozza és elemezze az 1998 decemberében a Saint Malo-i nyilatkozattal megszületett európai közös biztonság- és védelempolitika számos aspektusát. Bemutatja a balkáni és afrikai műveleteket és azok hátterét, az intézményi-szervezeti struktúrát, de ezeken túl olyan kulcsfontosságú dimenziókat is, mint például a transzatlanti kapcsolatok jelentősége az európai biztonságpolitikában vagy az energiabiztonság lehetséges alternatívái.
Napjainkban, amikor a migrációs problémák felerősödése az uniót érintő egyik legsúlyosabb akut kihívás lett, az Európai Uniót érő biztonsági kihívások és az erre adott európai válaszok témájának aktualitásához nem fér kétség. Nincs olyan nap, hogy ne lehetne a világ különböző pontjain elkövetett fegyveres akciókról, terrortámadásokról, migrációs problémákról hallani.
A kötet újszerűsége és talán legnagyobb értéke abban áll, hogy ilyen, a „tágabb értelemben vett” CSDP-t elemző, az egyes szervezeteket részletesen bemutató kiadvány magyar nyelven korábban még nem készült, nemcsak itthon, de még a nemzetközi könyvpiacon is alig találunk hasonlót.
A szerzőgárda összeállításakor is külön figyelmet fordítottak a szerkesztők, hogy ne csak a hadtudomány egyenruhás képviselői, adott esetben EU-missziós tapasztalattal rendelkezők, hanem a különböző határos tudományterületekről, más minisztériumok, felsőoktatási intézmények, magyar és európai think tankek berkeiből érkező magyar szakemberek tágabb kontextusba, geopolitikai kereteket is bemutatva tárgyalják a CSDP különféle szegmenseit. A könyv megszületésének létjogosultságát azonban nem csak az úttörő szándék adja, hanem az is, hogy a különböző háttérrel rendelkező szerzők által elemzett és szintetizált ismeretek több vonatkozásban is szolgálhatják a magyar érdekeket.
Úgy gondolom, hogy az érintett témakörök és szerzők személye garancia arra, hogy nemcsak érdeklődésre számot tartó fejezeteket olvashatunk, hanem új eredményeket, szemléletmódokat is ismertető könyvet vehetünk a kezünkbe. A kötet nemcsak a katonai szférának, a műveletben vagy a közös katonai intézményekben résztvevők részére nyújthat hasznos segítséget és szakmai támpontot, hanem a civil szféra, a polgári felsőoktatás szakirányú tananyagaiban, kötelező és ajánlott irodalmai között is megállja helyét.

A KÖTET SZERZŐI

Dr. Besenyő János Ph.D. (1972) ezredes a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének vezetője, a Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ, Doktrinális Elemző és Értékelő Osztályának vezetője. Kutatási területei Afrika és a Közel-Kelet, valamint békefenntartás, katonai logisztika, magyar békefenntartó műveletek Afrikában, különös tekintettel Nyugat-Szaharára, ezenfelül a politikai kultúrák összehasonlítása, politikai kommunikáció és interkulturális kommunikáció, gyerekkatonaság intézménye, DDR programok Afrikában, terrorizmus, illetve a keresztény-muzulmán szembenállás a kontinensen. Több alkalommal szolgált Afrikában (Nyugat-Szahara, Darfur) és Afganisztánban. Hadtudományi doktori fokozatát 2011-ban szerezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Oktatóként tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolában, az ELTE-n és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán is.

Csiki Tamás biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának elemzője. Kutatásai az európai államok védelempolitikájához kapcsolódnak.

Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a történettudomány kandidátusa (1995), az MTA doktora (2005), a Stratégiai és Védelmi kutatóintézet igazgatója (1991-2000). Korábban a Külügyminisztérium Fegyverzetellenőrzési és Biztonságpolitikai Főosztályának vezetője (2000-2003) volt. Jelenleg egyetemi tanár a Kodolányi János Főiskolán (2003-2007) és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (2007-2011). Tagságok: European Security and Defence College Executive Academic Board tagja, MTA IX. osztály nem akadémikus képviselője, Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának elnöke. Kutatási területei: európai biztonság, magyar kül- és biztonságpolitika, Franciaország története.

Horváth Katalin a Honvédelmi Minisztérium munkatársa. 2003-2015 között foglalkozott az Európai Biztonság- és Védelempolitikával, ebből 2007-2011 között az EU melletti állandó képviselet szakdiplomatájaként. 12 évig volt hazánk hol központi, hol brüsszeli kapcsolattartója az EDA felé.

Dr. Kalmár Zoltán Ph.D. a Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének docense, 2007 és 2010 között a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának oktatási és tudományos dékánhelyettese. 2000-ben summa cum laude minősítéssel Ph.D. fokozatot szerzett. 2011-ben a politikatudomány tudományterületén habilitált.

Kiss Álmos Péter az Egyesült Államok hadseregében szolgált 20 évet, mint ejtőernyős lövész, felderítő, lélektani hadviselési specialista. Leszerelése (1999) óta kisebb megszakításokkal Magyarországon él. Katonai karrierjének jelentős részét és az azt követő évek tudományos munkáját jelentős részben az aszimmetrikus hadviselés tanulmányozása töltötte ki. Számos tanulmányt, könyvet és könyvfejezetet írt a témában angol és magyar nyelven.

Less Ferenc r. alezredes az ORFK Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ főosztályvezetője. 2008-ban kiképzőként részt vesz az azerbajdzsáni belügyi csapatok tömegkezelési kiképzési programjában. Ugyanebben az évben két alkalommal vezette a magyar rendőri szakaszt az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája keretében, Franciaországban végrehajtott válságkezelési gyakorlaton. 2009-ben az ENSZ elefántcsont-parti missziójában (ONUCI) szolgált, ahol az ENSZ rendőrök továbbképzési programjában vett részt kiképzőként. 2010-ben biztonság- és védelempolitikai szakértői végzettséget szerzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának mesterképzésén. A mesterképzést követően az egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában folytatja tanulmányait, mint doktorandusz hallgató. A kutatási témái közt szerepel a rendőri erők békeműveletekre történő felkészítése.

Magyarics Tamás magyar és külföldi egyetemeken tanított, kutatóintézetek és NGO-k tagja és vezetője volt, valamint nagyköveti állást töltött be az elmúlt három évtizedben. Számos könyvet, továbbá közel 200 tanulmányt írt, szerkesztett és fordított, elsősorban a transzatlanti kapcsolatokról és az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kül- és biztonságpolitikájáról. Legutóbb publikált könyve Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Értékek és érdekek: mítosz és valóság (2014).

Dr. Marsai Viktor Ph.D. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európa Tanulmányok Karának tanársegéde, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadója. Fő kutatási területei: Szomália története és biztonsági folyamatai; Afrika története és biztonsági folyamatai; kalózkodás; a radikális iszlám Afrikában.

Dr. habil. Molnár Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok tanszékének egyetemi docense. Főbb kutatási témái: az Európai Unió külkapcsolati rendszerének és azon belül elsősorban mediterrán politikájának vizsgálata, illetve Olaszország kül- és belpolitikája.

Nagy Zsolt 1971-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán folytatta történelem és politikatudomány szakokon. Dolgozott szakértőként az Országgyűlés Hivatalában, majd a védelempolitika területén a Honvédelmi Minisztériumban és a magyar Állandó NATO, valamint Állandó EU képviseleteken.

Dr. Rácz András Ph.D. a Helsinkiben működő Finn Külügyi Intézet (FIIA) tudományos főmunkatársa, valamint a budapesti Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) kuratóriumi tagja. Fő kutatási területe Oroszország és a poszt-szovjet térség biztonságpolitikája. Történettudományi doktori fokozatát 2008-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2014 elejéig az azóta megszüntetett Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt, emellett adjunktusként tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is. Részt vett a Volkswagen Alapítvány European Foreign and Security Policy Studies (EFSPS) programjában, és 2011-2012 folyamán a Washingtonban működő Transatlantic Academy of the German Marshall Fund vendégkutatója volt.

Dr. Remek Éva Ph.D. egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékén. Kutatási területe a nemzetközi szereplők (államok, szervezetek, főleg az EU) kapcsolatait befolyásoló lépések elemzése a biztonsági tanulmányok keretein belül.

Szénási Endre alezredes 2002 óta foglalkozik az energiabiztonság témakörével a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályán.

Dr. habil. Tálas Péter biztonság- és védelempolitikai szakértő, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Kutatásainak fókusza Kelet-Közép-Európa, szélesebb értelemben Európa biztonsága.

Dr. Tóthi Gábor 2012 óta az EU Tanács polgári válságkezelési bizottságának (Civcom) magyar képviselője. Munkaköréből adódóan részt vett az elmúlt időszakban elindított hat új EU polgári misszió és számos koncepció előkészítésében, emellett ellátja a jelenleg futó missziók politikai és műveleti felügyeletét. 2009-től az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium majd a Belügyminisztérium biztonságpolitikai szakreferenseként különösen a magyar polgári válságkezelési szerepvállalások tervezéséért volt felelős. 2011-ben hazánk első EU soros elnöksége idején a közös- biztonság- és védelempolitikai stáb tagjaként tevékenykedett.

Dr. Türke András István Ph.D. a Paris III. Sorbonne doktora. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, az Europa Varietas Intézet elemzője. Dolgozott az EU biztonságpolitikai kutatóintézetében (EUISS) és a Nyugat-európai Unió (AWEU) Védelmi Bizottságában, valamint több francia, svájci és magyar kutatóintézet munkatársaként. A ROP (Montréali Egyetem Békefenntartási Kutatóközpontja) szakértője.

Dr. Vogel Dávid biztonság- és védelempolitika, nemzetközi kapcsolatok és politikatudomány területén folytatott tanulmányait követően hadtudományokból doktorált, jelenleg a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyén dolgozik. Rendszeresen publikál és tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, elsősorban a Nyugat-Balkán, Afrika és Latin-Amerika biztonságpolitikai vonatkozású témái és a terrorizmus kapcsán.

Wagner Péter (1974) kül- és biztonságpolitikai elemző, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető tanácsosa (jelenleg fizetés nélküli szabadságon). Kutatási területei: Közép-Ázsia, Afganisztán és a Közel-Kelet, valamint a nemzetközi terrorizmus és a magyar katonai és rendőri válságkezelő missziók. Több alkalommal járt kutatóúton Afganisztánban, Irakban valamint a Magyar Honvédség egyéb missziós területein.

A könyv a CERPESC CSDP kutatóközpont "European Security & Defence Pack" projektcsomag része.

Recenziók:
- [Recenzió] Magyarország és a CSDP könyvünkről
- [Recenzió] Az anti-birodalom